Quà Tân Gia Hổ Khát Vọng 24.4 cm – Sắc Xanh Cobalt – Trang trí Vàng 24K