ĐỊNH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

Trong Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ này (“ĐKSDDV”), trừ khi ngữ cảnh yêu cầu khác đi, các thuật ngữ dưới đây sẽ có nghĩa như sau:

“Tài Khoản” có nghĩa là một tài khoản trực tuyến mà KHÁCH HÀNG, CỘNG TÁC VIÊN gọi tắt là KHÁCH HÀNG (KH) mở trên một nền tảng công nghệ của MEKOONG, để qua đó ghi lại và theo dõi GIAO DỊCH MUA BÁN;

“Công Cụ Cho Phép & Tính Phí” có nghĩa là một công cụ công nghệ mà MEKOONG có thể cung cấp cho KH vì mục đích cung cấp GIAO DỊCH MUA BÁN và vận hành Tài Khoản dưới hình thức một mã điện tử hoặc cuộc gọi kích hoạt qua điện thoại, hoặc một hình thức khác do MEKOONG quyết định tại từng thời điểm;

“GIAO DỊCH MUA BÁN” có nghĩa là dịch vụ mua bán, giao dịch và thanh toán nhằm hỗ trợ Cộng tác viên bán hàng và KHÁCH HÀNG/ DOANH NGHIỆP sử dụng trên nền tảng TMDT MEKOONG;

“Ngày Làm Việc” có nghĩa là bất kỳ ngày nào không phải ngày thứ bảy, chủ nhật hoặc ngày mà các ngân hàng thương mại tại Việt Nam được quyền hoặc buộc phải đóng cửa phục vụ theo yêu cầu của pháp luật;

“KHÁCH HÀNG”/ “CỘNG TÁC VIÊN” (KH) có nghĩa là các KH ký kết Hợp Đồng MEKOONG for Work với MEKOONG hoặc các thỏa thuận tương tự liên quan đến giao dịch được quy định trong ĐKSDDV này; hoặc bán hàng là tất cả các nhân tổ chức hoặc cá nhân tương tự đăng ký gian hàng trên MEKOONG  để bán sản phẩm trực tiếp từ MEKOONG nhằm hưởng Lợi nhuận, Hoa hồng hoặc các lợi ích tương tự

“Thông Tin Bảo Mật” có nghĩa là bất kỳ Dữ Liệu Cá Nhân nào như được định nghĩa trong ĐKSDDV này và các thông tin được coi là bảo mật hoặc độc quyền (ngoài Dữ Liệu Cá Nhân) được tiết lộ bởi Bên Tiết Lộ cho Bên Nhận Thông Tin, bao gồm tất cả các thông tin về (KH) (bao gồm các giao diện truy cập, chi tiết truy cập, số lượng, thời gian, thời lượng sử dụng thiết bị hoặc truy cập MEKOONG), các chi tiết cụ thể (bao gồm Số Nhận Dạng Thiết Bị Di Động Quốc Tế (IMEI), thông tin liên lạc, số điện thoại, cấu hình mạng, thông tin vị trí, tên người nhận hóa đơn, giá cước, lịch sử tín dụng và các chi tiết khác liên quan đến việc thanh toán), các thông tin về mặt thương mại, kỹ thuật hoặc tài chính liên quan đến ĐKSDDV này, Bên Tiết Lộ hoặc bất kỳ công ty liên kết nào của Bên Tiết Lộ bao gồm tất cả các bí mật kinh doanh, bí quyết, bằng sáng chế, nghiên cứu, phát triển hoặc thông tin kỹ thuật, các sản phẩm hoặc thông tin có tính chất bảo mật và độc quyền, Quyền Sở Hữu Trí Tuệ, các kế hoạch kinh doanh, hoạt động hoặc hệ thống kinh doanh, tình hình tài chính và kinh doanh, thông tin chi tiết về khách hàng, nhà cung cấp, bên vay nợ hoặc chủ nợ, thông tin liên quan đến các quản lý, giám đốc hoặc nhân viên của Bên Tiết Lộ hoặc của bất kỳ công ty liên kết nào của Bên Tiết Lộ, các thông tin tiếp thị, ấn phẩm, tỉ giá và bảng tỉ giá, các hợp đồng, tất cả các loại thông tin bảo mật không xét đến hình thức, định dạng hoặc phương tiện, cho dù là dưới dạng đọc được bằng máy hay bằng mắt thường, bao gồm dưới hình thức văn bản, lời nói hoặc hình thức hữu hình, và bao gồm cả các thông tin được trao đổi hoặc có được thông qua các cuộc hội họp, văn kiện, thư từ trao đổi hoặc việc nhận xét, phân tích các vật thể hữu hình;

“Bên Tiết Lộ” có nghĩa là bên mà từ đó Thông Tin Bảo Mật được tạo ra và tiết lộ cho Bên Nhận Thông Tin;

“Bất Khả Kháng” có nghĩa là bất kỳ nguyên nhân nào nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của một bên, ảnh hưởng đến hoạt động và khả năng của bên chịu ảnh hưởng trong việc thực hiện các nghĩa vụ của mình theo ĐKSDDV này, bao gồm nhưng không giới hạn đối với các sự kiện thiên tai, bạo động hoặc bất ổn dân sự, chiến tranh hoặc xung đột vũ trang, tình huống khẩn cấp mức độ quốc gia hoặc địa phương, hành động hoặc không hành động của chính phủ, xung đột lao động các loại (không liên quan đến các nhân viên của bên chịu ảnh hưởng), hỏa hoạn, lũ lụt, sét đánh, cháy nổ, sụt lún, khí hậu khắc nghiệt và các kiện cáo hoặc cản trở của cá nhân hay tổ chức mà nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của bên đó; và “Bất Khả Kháng” khi được áp dụng cho MEKOONG liên quan đến việc cung cấp hoạt động Giao Dịch Mua Bán trực tuyến sẽ bao gồm cả khủng hoảng đường truyền internet và bất kỳ sự cố kỹ thuật ngoài kiểm soát nào mà có thể ảnh hưởng đến hệ thống kỹ thuật hỗ trợ việc vận hành thông thường của Trang TMĐT MEKOONG;

“ĐKSDDV” có nghĩa là các điều khoản và điều kiện chung và bất kỳ phụ lục nào của ĐKSDDV này và tất cả các sửa đổi, điều chỉnh, hoặc bổ sung của ĐKSDDV này bởi MEKOONG tại từng thời điểm;

MEKOONG có nghĩa là một trang web thương mại điện tử/ứng dụng cho mua bán được đăng ký sở hữu trí tuệ, trực một Công ty TNHH MEKOONG được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có Mã số thuế 0313765864 tại 319 C15 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11; và bất kỳ công ty liên kết nào khi được áp dụng;

“Ứng Dụng trên website TMĐT MEKOONG có nghĩa là một phần mềm/web ứng dụng di động/PC mà Công ty ALPHAS được quyền sử dụng, có chức năng đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ mua, bán, trao đổi hàng hóa với (KH) qua hệ thống gian hàng trên MEKOONG bằng việc (KH) mở các gian hàng miễn phí trên MEKOONG và nhận các khoản lợi nhuận bằng việc sử dụng và bán các sản phẩm do trang TMĐT MEKOONG cung cấp.

“Hợp Đồng MEKOONG for Work” có nghĩa là một hợp đồng dịch vụ được ký kết, ràng buộc bởi MEKOONG(KH) bán hàng xác nhận việc ký kết thực hiện tự nguyện các giao dịch được quy định trong ĐKSDDV này liên quan đến Dịch Vụ Ứng Dụng và việc áp dụng ĐKSDDV này;

MEKOONG TECH” có nghĩa là một nền tảng công nghệ (i) cung cấp các thông tin chung của Tài Khoản của (KH) bao gồm giao dịch của (KH), và (ii) cho phép (KH) điều chỉnh/tối ưu danh sách (KH) tại từng thời điểm;

“Quyền Sở hữu Trí tuệ” có nghĩa là tất cả các quyền sở hữu trí tuệ bao gồm nhưng không giới hạn đối với các bằng sáng chế, các quyền về sơ đồ mạch, nhãn hiệu, thương hiệu dịch vụ, tên thương nghiệp, thiết kế đã đăng ký bản quyền, quyền tác giả và các hình thức sở hữu trí tuệ khác hoặc sở hữu công nghiệp, bí quyết, phát minh, công thức, chiếm hữu bí mật, bí mật kinh doanh và Thông Tin Bảo Mật, và bất kỳ quyền hay tài sản được bảo hộ nào khác và bất kỳ giấy phép hoặc chứng nhận nào khác có liên quan theo đó, trong từng trường hợp ở bất kỳ đâu trên thế giới và cho dù đã được đăng ký hay chưa hoặc có thể đăng ký được hay không, hoặc đang trong quá trình đăng ký, và toàn bộ các quyền đó khi được gia hạn hoặc khôi phục, và tất cả các đơn đăng ký bảo hộ có liên quan đến các điều trên;

“Báo Cáo Tháng” có nghĩa là một báo cáo tính phí liệt kê “tổng doanh thu”, lợi nhuận chi phí phát sinh, đơn thành công, đơn hủy, tỉ lệ bán hàng do MEKOONG gửi cho (KH) sử dụng đối với từng tháng dương lịch và được gửi vào ngày đầu tiên của tháng liền sau tháng báo cáo có liên quan;

Tổng Doanh Thu” là khoản bán hàng của KH/CTV đã giao dịch thành công trên trang TMDT MEKOONG tại thời điểm tổng hợp thường là cuối tháng được gửi cho KH/CTV và được tính bằng đồng Việt Nam;

“Lợi nhuận” là phần lợi tức mà CTV/KH nhận được qua giao dịch được trả vào tài khoản ngân hàng đăng ký trên trang TMDT MEKOONG sau khi thống kê khấu trừ tổng doanh thu, chi phí

“Bên” có nghĩa là (KH) hoặc MEKOONG, và MEKOONG(KH) theo đây được gọi chung là “Các Bên”;

“Dữ Liệu Cá Nhân” có nghĩa là thông tin cá nhân là các thông tin góp phần định danh một cá nhân cụ thể, bao gồm tên, số điện thoại, email, thông tin về số tài khoản mà cá nhân khai báo trong các giao dịch mua bán & thanh toán của cá nhân trên ứng dụng WEB MEKOONG và những thông tin khác mà cá nhân mong muốn giữ bí mật;

“Thông Báo Quyền Bảo Mật” có nghĩa là Thông Báo Quyền Bảo Mật của MEKOONG bằng tiếng Anh và Việt mà có thể truy cập tại trang web có địa chỉ http:// mekoong.com/chinhsachbaomat/, được điều chỉnh tùy từng thời điểm và trong trường hợp có sự khác biệt giữa bản tiếng Anh và tiếng Việt, bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng;

“Xử lý” liên quan đến Dữ Liệu Cá Nhân, có nghĩa là việc thu thập, ghi chép, nắm giữ và/hoặc lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân và/hoặc thực hiện bất kỳ hành động hoặc chuỗi hành động nào đối với Dữ Liệu Cá Nhân, bao gồm:

 1. Tổ chức, nhập liệu và/hoặc thay đổi Dữ Liệu Cá Nhân;
 2. Phục hồi, tham khảo và/hoặc sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân;
 3. Tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân bằng cách truyền tin, chuyển nhượng, phát tán hoặc cung cấp bằng cách khác; hoặc
 4. Căn chỉnh, kết hợp, sửa chữa, xóa và/hoặc phá hủy Dữ Liệu Cá Nhân.

“Phí Sử dụng Dịch vụ” (nếu có) có nghĩa là phí bằng Đồng Việt Nam, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng mà (KH) phải trả cho việc sử dụng các dịch vụ được quy định trong ĐKSDDV khi giao dịch với (KH). Phí Sử Dụng Dịch Vụ này có thể được điều chỉnh phụ thuộc vào chính sách giá dịch vụ của MEKOONG và Bên có liên quan khi áp dụng;

“Hoa hồng, Lợi nhuận” gọi là khoản tiền nhận được từ việc buôn bán, tạo gian hàng và giao dịch qua MEKOONG mà MEKOONG trả cho CTV/KH theo kỳ hạn nhất định qua báo cáo thống kê hàng tháng và lợi nhuận này được chuyển vào tài khoản ngân hàng mà CTV/KH đăng ký với MEKOONG

“Điều Khoản Sử Dụng” có nghĩa là Điều Khoản Sử Dụng được áp dụng cho Ứng Dụng MEKOONG bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt được thông báo công khai trên trang web chính thức của MEKOONG tại địa chỉ https://www.mekoong.com/dieukhoansudungdichvu / tại từng thời điểm, trong trường hợp có sự khác biệt giữa bản tiếng Anh và tiếng Việt, bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng;

“GIAN HÀNG” MEKOONG có nghĩa là bằng việc đồng ý DKSDDV (KH) tạo gian hàng trên MEKOONG, lấy sản phẩm từ trang chủ nhằm mua bán và giao dịch trên gian hàng trên cở sở thỏa thuận là tự nguyện và phù hợp với pháp luật Việt Nam.

 “Bên cung cấp dịch vụ thứ 3” có nghĩa là các bên thứ ba độc lập đã đăng ký là nhà cung cấp dịch vụ / cộng tác/đới tác/thông qua Ứng Dụng WEB MEKOONG theo quy định và chính sách phân chia của MEKOONG tùy trường hợp (có thể là đối tác vận chuyển/ giám sát/thanh toán); và “VNĐ” có nghĩa là đồng tiền hợp pháp của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

  1. Dẫn chiếu đến Điều và Đoạn có nghĩa là dẫn chiếu đến các các điều, và đoạn của ĐKSDDV này.
  2. Bất kỳ dẫn chiếu đến “cá nhân, tổ chức” sẽ có nghĩa bất kỳ cá nhân, đối tác, liên doanh, hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, tổ chức uỷ thác, công ty, hiệp hội, nhà nước, cơ quan hoặc phòng ban nhà nước hoặc bất kỳ cá nhân, tổ chức nào.
  3. Các tiêu đề của điều và đoạn được sử dụng trong ĐKSDDV này chỉ nhằm mục đích cho việc dẫn chiếu được thuận tiện và sẽ không ảnh hưởng đến cấu trúc hoặc giải thích của bất kỳ quy định mà nó dẫn chiếu đến.
  4. Các từ số ít bao hàm cả nghĩa số nhiều và ngược lại.
  5. Nếu một từ hoặc cụm từ được định nghĩa, các dạng ngữ pháp khác của từ hoặc cụm từ đó sẽ có nghĩa tương ứng.
  6. Những từ chỉ một giới bao gồm tất cả các giới.
  7. Dẫn chiếu đến văn bản bao gồm bất kỳ phương pháp nào thể hiện hoặc tái hiện từ ngữ, con số, bản vẽ hoặc ký hiệu dưới hình thức hữu hình hoặc nhìn thấy được;
  8. Dẫn chiếu đến một Bên trong bao gồm cả các bên kế nhiệm, bên thay thế được phép và bên nhận chuyển nhượng được phép của bên đó;
  9. Dẫn chiếu đến pháp luật hoặc một quy định của pháp luật bao gồm cả việc sửa đổi hoặc ban hành lại của quy định đó, quy định pháp luật thay thế quy định đó và quy chế hay văn bản pháp luật được ban hành theo quy định đó;
  10. Việc nêu bất cứ điều gì sau từ “kể cả”, “bao gồm cả”, “ví dụ như”, hay những cách nói tương tự, không giới hạn việc đưa vào bất kỳ điều nào khác.

TOÀN BỘ ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

  1. ĐKSDDV này và tất cả sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm, khi được dẫn chiếu đến trong Hợp Đồng MEKOONG for Work, sẽ có giá trị ràng buộc đối với (KH) liên quan đến việc cung cấp Dịch Vụ bởi MEKOONG cho (KH) để sử dụng Dịch Vụ do bên (KH) cung cấp.
  2. KHÁCH HÀNG có quyền được hưởng các chương trình ưu đãi của MEKOONG (nếu có) phụ thuộc vào các chính sách ưu đãi được áp dụng bởi MEKOONG và được MEKOONG thông báo cho KHÁCH HÀNG tại từng thời điểm.
  3. ĐKSDDV này, khi được áp dụng, bao gồm toàn bộ thỏa thuận giữa KHÁCH HÀNG và MEKOONG liên quan đến các nội dung được đề cập đến trong Hợp Đồng MEKOONG for Work và thay thế toàn bộ các thỏa thuận hoặc ghi nhớ, điều khoản, cơ sở thiết lập thỏa thuận hoặc điều kiện trước đó, cho dù được thể hiện một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, được thực hiện bằng lời nói hoặc bằng văn bản giữa Các Bên.

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

Quyền và nghĩa vụ của MEKOONG

 • Quyền của MEKOONG
 1. MEKOONG có quyền yêu cầu (KH) cung cấp thông tin, tài liệu chính xác liên quan đến KHÁCH HÀNG/CTV bao gồm Dữ Liệu Cá Nhân như họ tên, email, số điện thoại, số tài khoản.
 2. MEKOONG có quyền yêu cầu (KH) thanh toán đúng và đủ Phí Sử Dụng Dịch Vụ theo các điều khoản và điều kiện được quy định tại ĐKSDDV này và phù hợp với Hợp Đồng MEKOONG for Work.
 3. Không ảnh hưởng đến các điều khoản được quy định trong ĐKSDDV này, trong trường hợp KHÁCH HÀNG vi phạm nghĩa vụ quy định tại ĐKSDDV này thì MEKOONG có quyền đơn phương chấm dứt hoặc tạm dừng cung cấp Dịch Vụ Ứng Dụng; chấm dứt Hợp Đồng MEKOONG for Work với hiệu lực tức thì sau khi MEKOONG gửi thông báo văn bản cho KHÁCH HÀNG/CTV và yêu cầu bồi thường thiệt hại (nếu có). Để tránh hiểu nhầm, việc vi phạm các điều kiện dịch vụ của Ứng Dụng MEKOONG bởi KHÁCH HÀNG/CTV hoặc bất kỳ KHÁCH HÀNG nào sẽ được xem là một vi phạm vì mục đích của quy định tại đoạn này.
 • Nghĩa vụ của MEKOONG
 1. MEKOONG sẽ cung cấp Dịch Vụ Ứng Dụng cho KHÁCH HÀNG theo đúng thỏa thuận tại ĐKSDDV này.
 2. Trừ trường hợp việc tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân vì mục đích của các dịch vụ được quy định tại ĐKSDDV này, MEKOONG sẽ giữ bí mật thông tin về KHÁCH HÀNG/CTV trong suốt thời hạn của Hợp Đồng MEKOONG for Work, bao gồm các Dữ Liệu Cá Nhân được cung cấp theo ĐKSDDV này (chính sách bảo mật tại mekoong.com/chinhsachbaomat/)

Quyền và nghĩa vụ của KHÁCH HÀNG/CTV

 • Quyền của KHÁCH HÀNG/CTV
 1. KHÁCH HÀNG/CTV có quyền yêu cầu MEKOONG thực hiện việc cung cấp Dịch Vụ Ứng Dụng cho KH/CTV theo đúng thỏa thuận phù hợp với ĐKSDDV này và Hợp Đồng MEKOONG for Work.
 2. KH/CTV có quyền yêu cầu MEKOONG cung cấp hóa đơn tài chính liên quan đến các dịch vụ được cung cấp theo ĐKSDDV này.
 3. KH/CTV có quyền yêu cầu MEKOONG giải thích và chỉnh sửa trong trường hợp có sai sót khi tính Phí Sử Dụng Dịch Vụ, luôn luôn với điều kiện là, các khiếu nại này phải được gửi đến cho MEKOONG bằng văn bản trong vòng ba (03) Ngày Làm Việc kể từ ngày của Báo Cáo Tháng có liên quan bằng văn bản hoặc bằng phương tiện điện tử. Trong mọi trường hợp, các khiếu nại này sẽ được giải quyết và thống nhất giữa Các Bên không muộn hơn ngày cuối cùng của tháng dương lịch liền sau tháng được xuất hóa đơn có liên quan. 
 4. Nghĩa vụ của KH/CTV
 5. Vì mục đích vận hành Tài Khoản và sử dụng các giao dịch được quy định trong ĐKSDDV này, KHÁCH HÀNG sẽ gửi cho MEKOONG mẫu đăng ký sử dụng cách thức giao dịch MEKOONG for Work theo mẫu do MEKOONG cung cấp vào hoặc vào khoảng thời điểm ký Hợp Đồng MEKOONG for Work (“Mẫu Đăng Ký”) quy định rõ, ngoài những thông tin khác, thông tin của người được ủy quyền để vận hành Tài Khoản của KHÁCH HÀNG trên MEKOONG TECH, bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc, điều chỉnh Danh Sách KHÁCH HÀNG. Bất kỳ sửa đổi nào đối với thông tin do KHÁCH HÀNG cung cấp trong Mẫu Đăng Ký sẽ chỉ có hiệu lực sau 24 giờ kể từ thời điểm MEKOONG nhận được thông báo sửa đổi trừ trường hợp Bất Khả Kháng.
 6. KH/CTV chịu trách nhiệm hoàn toàn và duy nhất trong việc cung cấp, cập nhật và duy trì (i) các thông tin về KHÁCH HÀNG, bao gồm nhưng không giới hạn bởi, Dữ Liệu Cá Nhân, mà sẽ được Xử Lý bởi MEKOONG tùy từng thời điểm trong suốt thời hạn của Hợp Đồng MEKOONG for Work, và (ii) tất cả các giấy phép, miễn trừ, cho phép, chấp thuận và cho phép do KHÁCH HÀNG yêu cầu để đảm bảo tuân thủ chặt chẽ tất cả các quy định của pháp luật và các quy định khác bất kể là quy định dưới dạng văn bản hay hình thức khác.
 7. KHÁCH HÀNG phải đảm bảo việc sử dụng Dịch Vụ Ứng Dụng với các giao dịch được giới hạn chỉ dành riêng cho KHÁCH HÀNG và KHÁCH HÀNG phải tiến hành thực hiện các biện pháp kiểm soát hợp lý nhằm đảm bảo chỉ những ĐỐI TÁC đó mới được truy cập Dịch Vụ Ứng Dụng.
 8. KHÁCH HÀNG đảm bảo rằng các thông tin chi tiết về KHÁCH HÀNG và tất cả các thông tin liên quan đến giao dịch mua bán, bao gồm nhưng không giới hạn bởi Dữ Liệu Cá Nhân, được cung cấp cho MEKOONG không có bất kỳ lỗi, nhầm lẫn hoặc chi tiết nào không chính xác bất kể là do thông tin đã bị cũ hay bị hết hạn và bảo đảm rằng các thông tin đó đều được cung cấp một cách chính xác trên mọi phương diện.
 9. Để tránh nhầm lẫn, MEKOONG sẽ không chịu trách nhiệm nếu có bất kỳ KHÁCH HÀNG nào mà không còn làm việc với MEKOONG nữa, hoặc vì bất kỳ lý do nào khác không còn được KHÁCH HÀNG giao dịch sử dụng Dịch Vụ Ứng Dụng lại tiếp tục sử dụng Dịch Vụ Ứng Dụng và khi xảy ra trường hợp như vậy, KHÁCH HÀNG sẽ vẫn phải thanh toán các thông báo cước phí mà MEKOONG đã phát hành phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ của những cá nhân này. MEKOONG cũng không chịu trách nhiệm cho bất cứ giao dịch nào nằm ngoài MEKOONG như các giao dịch của khách hàng khongo nằm trên trang TMDT MEKOONG; các sản phẩm không phải do MEKOONG cung cấp 
 10. CTV phải thông báo đầy đủ thông tin về giao dịch cho KHÁCH HÀNG khi tham gia gao dịc mua bán bao gồm hướng dẫn về cách thức đặt hang được áp dụng và chấp nhận bởi MEKOONG thông qua trang TMDT MEKOONG và Điều Khoản Sử Dụng Của Ứng Dụng, như được sửa đổi tại từng thời điểm.
 11. KHÁCH HÀNG sẽ thanh toán cho MEKOONG (nếu. có) các khoản Phí Sử Dụng Dịch Vụ đến hạn phải trả theo cách thức được quy định trong ĐKSDDV này phụ thuộc vào sự lựa chọn phương thức thanh toán được quy định cụ thể tại Hợp Đồng MEKOONG for Work.

BẢO ĐẢM

 • Mỗi Bên cam đoan và bảo đảm với Bên còn lại như sau:
 1. MEKOONG được thành lập và hoạt động hợp lệ theo luật pháp của đất nước, và MEKOONG có đầy đủ thẩm quyền và quyền hạn để ký kết, thực hiện và tuân thủ các điều khoản và điều kiện của ĐKSDDV này;
 2. ĐKSDDV này là khả thi đối với MEKOONG phù hợp với các quy định của Hợp Đồng, và rằng tất cả phê chuẩn cấp công ty mà cần thiết để cho MEKOONG tham gia ký kết và thực hiện các nghĩa vụ của mình theo ĐKSDDV này đều đã được thông qua; và
 3. MEKOONG đã tiến hành tất cả các hành động cần thiết để ủy quyền việc ký kết và thực hiện ĐKSDDV này và để thực hiện các giao dịch được quy định bởi ĐKSDDV này.
 • Với tư cách là một nhà cung cấp dịch vụ TMĐT, trong phạm vi nỗ lực hợp lý MEKOONG sẽ cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng 24/7 để tiếp nhận các khiếu nại và phối hợp với Bên dịch vụ thứ ba để Bên dịch vụ thứ ba có liên quan giải quyết các khiếu nại của KHÁCH HÀNG. 

KHÁCH HÀNG đồng ý rằng, với tư cách là một ứng dụng về TMĐT, MEKOONG sẽ cung cấp cho KHÁCH HÀNG phương thức yêu cầu Tìm kiếm, đặt và mua bán giao dịch do CTV cung cấp thông qua sử dụng sàn TMĐT MEKOONG. MEKOONG là sàn TMĐT mà ở đó MEKOONG quản lý tất cả các sản phẩm đầu vào một cách nghiêm ngặt nhất. Do đó MEKOONG hoàn toàn chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm mà MEKOONG cung cấp qua hệ thống cộng tác viên bán hàng. Tuy nhiên MEKOONG không chịu trách nhiệm về tất cả các sản phẩm không nằm trên trang TMĐT MEKOONG mà do cộng tác viên bán kèm. Các giao dịch nằm ngoài MEKOONG do cộng tác viên tự ý phát sinh cũng không nằm trong phạm vi trách nhiệm của MEKOONG. Việc này thầm hiểu rằng các giao dịch giữa khách hàng và cộng tác viên không nằm trong phạm vi điều chỉnh và quản lý của MEKOONG thì MEKOONG không có trách nhiệm giải quyết và chịu trách nhiệm.

  1. KHÁCH HÀNG đồng ý rằng KHÁCH HÀNG sẽ bảo vệ, bồi thường cho MEKOONG (và đảm bảo cho MEKOONG được bồi thường) và không làm phương hại đến MEKOONG, các bên cấp phép sử dụng sở hữu trí tuệ cho MEKOONG và các công ty mẹ, chi nhánh, công ty liên kết, nhân sự quản lý, giám đốc, thành viên, nhân viên, chuyên gia tư vấn luật và đại lý của MEKOONG đối với bất kỳ và tất cả các khiếu nại, chi phí, thiệt hại, tổn thất, trách nhiệm và phí tổn (bao gồm cả các chi phí pháp lý) mà MEKOONG gánh chịu cho việc vi phạm bất kỳ điều khoản nào của ĐKSD này của KH.
  2. KH đảm bảo với MEKOONG rằng toàn bộ thông tin nêu trong bất kỳ đơn đề nghị sử dụng Dịch Vụ Ứng Dụng nào do KH thực hiện, cho dù bằng bản in hoặc đăng ký trực tuyến vào hoặc vào khoảng ngày ký kết Hợp Đồng MEKOONG for Work, đều chính xác, đầy đủ và trung thực trên mọi khía cạnh, và KH cam kết sẽ thông báo cho MEKOONG kịp thời bằng văn bản khi có bất kỳ thay đổi nào đối với các thông tin đó.
  3. KH đảm bảo với MEKOONG rằng KH đã có được tất cả chấp thuận cần thiết từ ĐỐI TÁC KHÁCH HÀNG trong việc cung cấp tất cả các thông tin liên quan  đến bất kỳ ĐỐI TAC KHÁCH HÀNG nào bao gồm, nhưng không giới hạn, việc cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của ĐỐI TÁC KHÁCH HÀNG cho MEKOONG để MEKOONG thực hiện các quyền và nghĩa vụ của các bên có liên quan vì mục đích của ĐKSDDV này. Vì mục đích của điều khoản này, MEKOONG có nghĩa bao gồm cả các nhân viên của MEKOONG.
  4. Khách hàng đảm bảo với MEKOONG rằng KHÁCH HÀNG công khai, minh bạch trung thực trong việc cung cấp dịch vụ cho ĐỐI TÁC KHÁCH HÀNG trên ứng dụng MEKOONG và trong suốt hành trình mà ĐỐI TÁC Khách hàng sử dụng dịch vụ của khách hàng

HỦY BỎ HỢP ĐỒNG

  1. Tùy thuộc vào suy xét hợp lý và nhu cầu kinh doanh của MEKOONG, trong trường hợp MEKOONG xét thấy cần thiết phải hủy bỏ Hợp Đồng MEKOONG for Work để tránh hoặc đề phòng bất kỳ khiếu nại nào chống lại MEKOONG hoặc để tránh hoặc đề phòng bất kỳ vi phạm nào đối với bất kỳ lệnh nào của tòa án, quy định của chính phủ hoặc các quy định khác của bất kỳ cơ quan nhà nước nào khác, MEKOONG phải thông báo cho KHÁCH HÀNG ngay khi có thể. Để tránh nhầm lẫn, khi MEKOONG quyết định hủy bỏ Hợp Đồng MEKOONG for Work, MEKOONG sẽ hoàn trả khoản tiền đặt cọc đã nêu trong Hợp Đồng Dịch Vụ trong vòng 15 (mười lăm) ngày sau khi KHÁCH HÀNG hoàn tất thanh toán tất cả và bất kỳ khoản tiền còn tồn đọng nào mà KHÁCH HÀNG phải thanh toán cho MEKOONG.”

THUẾ

  1. Các Bên đồng ý rằng ĐKSDDV này sẽ tuân theo tất cả các khoản thuế và phí theo quy định nhà nước được áp dụng và có liên quan đến bất kỳ loại thuế nào có thể được áp dụng trong tương lai. KHÁCH HÀNG cũng đồng ý sẽ nỗ lực hết mình để tiến hành tất cả các hành động cần thiết và theo yêu cầu của pháp luật có liên quan để hỗ trợ và/hoặc bảo vệ, và tạo điều kiện cho MEKOONG có thể yêu cầu thanh toán hoặc kiểm tra lại bất kỳ khoản nợ thuế đầu vào nào, khoản khấu trừ, khoản giảm giá hoặc khoản hoàn trả nào liên quan đến các khoản thuế đã nộp hoặc phải nộp liên quan đến Dịch Vụ Ứng Dụng được cung cấp theo ĐKSDDV này.
  2. Bất kỳ khoản tiền nào theo ĐKSDDV này sẽ phải thanh toán mà không được khấu trừ hoặc giữ lại vì hoặc do bất kỳ loại thuế, phí hoặc lệ phí nào của chính phủ ở hiện tại hay tương lai, dưới bất kỳ hình thức nào, được áp dụng hoặc được thu bởi hoặc vì nhà nước Việt Nam, bởi hoặc vì bất kỳ đơn vị hành chính hoặc chính quyền địa phương của đất nước có quyền đánh thuế, trừ khi việc khấu trừ hoặc giữ lại đó là do pháp luật quy định.

CHẤM DỨT

  1. Mỗi Bên đều có quyền chấm dứt Hợp Đồng MEKOONG for Work với một thông báo bằng văn bản trước (30) ba mươi ngày làm việc cho Bên kia trong trường hợp:
   • Bên kia vi phạm ĐKSDDV này mà không có khả năng khắc phục;
   • Bên kia vi phạm ĐKSDDV này và không khắc phục được vi phạm đó trong thời hạn mười bốn (14) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo bằng văn bản nêu chi tiết vi phạm và yêu cầu khắc phục;
   • Bên kia bất kể là do bắt buộc hay tự nguyện tuyên bố phá sản hoặc giải thể vì mục đích sáp nhập hoặc tiến hành tái cơ cấu với chủ nợ hoặc bị quản lý toàn bộ hoặc một phần tài sản bởi một bên được tòa án chỉ định, hoặc lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả;
   • Việc chấm dứt đó được cho là cần thiết bởi bất kỳ lệnh hoặc chỉ thị của bất kỳ cơ quan chính phủ hoặc chính quyền hoặc cơ quan quản lý có thẩm quyền đối với vấn đề của ĐKSDDV này; hoặc
   • Chỉ thị hoặc quy định nói trên nêu rõ việc cấm một bên không được phép thực hiện các nghĩa vụ của mình theo ĐKSDDV này.
  2. Không ảnh hưởng đến các quy định nêu trên, trong mọi trường hợp, một Bên có quyền chấm dứt ĐKSDDV này bằng một thông báo trước ba mươi (30) ngày cho Bên còn lại mà không cần nêu bất kỳ lý do gì. Để tránh nhầm lẫn, sau khi thông báo bằng văn bản, KHÁCH HÀNG sẽ được hoàn lại khoản tiền chênh lệch giữa khoản tiền mà KHÁCH HÀNG đã đặt cọc theo ĐKSDDV này và bất kỳ khoản tiền nào. MEKOONG sẽ hoàn trả khoản tiền đặt cọc đã nêu trong Hợp Đồng MEKOONG for Work trong vòng 15 (mười lăm) ngày sau khi KHÁCH HÀNG hoàn tất thanh toán tất cả và bất kỳ khoản tiền còn tồn đọng nào mà KHÁCH HÀNG phải thanh toán cho MEKOONG.
  3. Tùy thuộc vào Điều 7.1 và 7.2, Hợp Đồng MEKOONG for Work sẽ bị chấm dứt và toàn bộ số tiền mà KHÁCH HÀNG chưa đến hạn phải thanh toán cho MEKOONG sẽ ngay lập tức trở thành đến hạn (sau đây được gọi là “Phí Sử Dụng Dịch Vụ Tồn Đọng”) và KHÁCH HÀNG phải lập tức thanh toán tất cả Phí Sử Dụng Dịch Vụ Tồn đọng và/hoặc bất kỳ khoản tiền nào khác đến hạn theo ĐKSDDV này cho MEKOONG trước khi việc chấm dứt Hợp Đồng theo quy định tại điều này có hiệu lực. Để tránh nhầm lẫn, sau khi thông báo bằng văn bản, MEKOONG sẽ hoàn trả khoản tiền đặt cọc đã nêu trong Hợp Đồng Dịch Vụ trong vòng 15 (mười lăm) ngày sau khi KHÁCH HÀNG hoàn tất thanh toán tất cả và bất kỳ khoản tiền còn tồn đọng nào mà KHÁCH HÀNG phải thanh toán cho MEKOONG.
  4. Trong trường hợp Hợp Đồng MEKOONG for Work bị chấm dứt phù hợp với Điều 7.1 và 7.2, trước khi kết thúc thời hạn của Hợp Đồng MEKOONG for Work, KHÁCH HÀNG sẽ được hoàn lại khoản tiền chênh lệch giữa khoản tiền mà KHÁCH HÀNG đã đặt cọc theo ĐKSDDV này MEKOONG sẽ hoàn trả khoản tiền đặt cọc đã nêu trong Hợp Đồng Dịch Vụ trong vòng 15 (mười lăm) ngày sau khi KHÁCH HÀNG hoàn tất thanh toán tất cả và bất kỳ khoản tiền còn tồn đọng nào mà KHÁCH HÀNG phải thanh toán cho MEKOONG.
  5. MEKOONG có thể chấm dứt, dừng, điều chỉnh hoặc tạm dừng việc cung cấp Dịch Vụ Ứng Dụng vào bất kỳ thời điểm nào khi cần phải đảm bảo an ninh hoặc khi xảy ra các tình huống vượt ngoài tầm kiểm soát của MEKOONG, hoặc trong trường hợp xảy ra gian lận hoặc KHÁCH HÀNG vi phạm các điều khoản sử dụng Dịch Vụ Ứng Dụng, MEKOONG sẽ nỗ lực để thông báo cho KHÁCH HÀNG bảy (7) ngày trước khi dừng hoặc tạm dừng sử dụng Dịch Vụ Ứng Dụng.
  6. Các Bên sẽ luôn thiện chí để giải quyết các tranh chấp, bất đồng hoặc khiếu nại liên quan đến ĐKSDDV này và KHÁCH HÀNG đồng ý rằng KHÁCH HÀNG sẽ thảo luận và thương thảo thiện chí bằng mọi phương tiện thích hợp để giải quyết các vấn đề và vì mục đích giải quyết các vấn đề một cách hiệu quả và thiện chí.
  7. Việc hết hạn hay chấm dứt Hợp Đồng MEKOONG for Work trước thời hạn sẽ không làm phương hại đến hoặc không ảnh hưởng đến bất kỳ trách nhiệm hay nghĩa vụ nào từng tồn tại trước đó của Các Bên và cũng sẽ không giải trừ các Bên khỏi các nghĩa vụ mà có tính chất giữ nguyên hiệu lực kể cả sau khi hết hạn hoặc chấm dứt Hợp Đồng, bao gồm các cam đoan, bảo đảm cũng như nghĩa vụ bồi thường và nghĩa vụ bảo mật của từng Bên.

TẠM DỪNG DỊCH VỤ

  1. Không ảnh hưởng đến các quy định khác của ĐKSDDV này, MEKOONG sẽ ngay lập tức tạm dừng Dịch Vụ Ứng Dụng ngay lập tức tạm dừng sau khi MEKOONG gửi thông báo bằng văn bản cho KHÁCH HÀNG nếu MEKOONG nghi ngờ KHÁCH HÀNG hoặc ĐỐI TÁC KHÁCH HÀNG có bất kỳ hành vi sử dụng nào trái phép, bất hợp pháp và/hoặc gian lận, hoặc tùy thuộc vào sự suy xét hợp lý của MEKOONG, Dịch Vụ Ứng Dụng chưa được thanh toán đầy đủ và đúng hạn, và/hoặc vì bất kỳ lý do liên quan nào khác mà không cần thông báo cho KHÁCH HÀNG/ĐỐI TÁC KHÁCH HÀNG. Trong các trường hợp đó, ĐKSDDV này vẫn tiếp tục có đầy đủ hiệu lực và KHÁCH HÀNG và/hoặc ĐỐI TÁC KHÁCH HÀNG vẫn giữ nguyên trách nhiệm thanh toán toàn bộ chi phí phải trả do việc sử dụng Dịch Vụ Ứng Dụng.

THỰC HIỆN DỊCH VỤ CỦA BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ DU LỊCH BÊN THỨ BA

  1. Thỏa thuận bên thứ ba mà theo đó KHÁCH HÀNG sẽ cung cấp dịch vụ cho ĐỐI TÁC KHÁCH HÀNG là một thỏa thuận bên thứ ba độc lập ký với KHÁCH HÀNG và Bên thứ ba không phải là một nhân viên hay đại lý của MEKOONG.
  2. MEKOONG không cung cấp và không chịu trách nhiệm đối với BÊN THỨ BA trên mọi phương diện. KHÁCH HÀNG công nhận & đồng ý Bên BÊN THỨ BA chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hành vi hay sai sót gì khi Bên BÊN THỨ BA không thể, hoặc chậm trễ hoặc từ chối trong việc:
  3. MEKOONG không thẩm định tính an toàn, độ tin cậy, tính phù hợp, tính hợp pháp hay khả năng của Bên thứ ba trong việc cung cấp Dịch Vụ BÊN THỨ BA và KHÁCH HÀNG cũng miễn trừ và giải trừ MEKOONG khỏi bất kỳ và toàn bộ trách nhiệm, khiếu nại, khởi hiện, hoặc thiệt hại phát sinh từ Dịch Vụ BÊN THỨ BA.
  4. KHÁCH HÀNG sẽ có quyền cộng tác với BÊN THỨ BA như một phần mà khách hàng có khả năng cung cấp dịch vụ cho đối tác KHÁCH HÀNG nhưng không gây phương hại/ảnh hưởng tới MEKOONG vào bất kỳ thời điểm nào trong suốt thời hạn của Hợp Đồng MEKOONG for Work, có bất kỳ khiếu nại hay yêu cầu quyền lợi gì hoặc có bất kỳ kiện tụng gì mà có thể, dưới bất kỳ hình thức nào:
   1. a) ảnh hưởng bất lợi đến tính hợp pháp và khả năng thi hành của các Quyền Sở Hữu Trí Tuệ của MEKOONG đối với Ứng Dụng MEKOONG;
   2. dẫn đến tổn hại hoặc sử dụng sai, ảnh hưởng đến uy tín, hoặc ảnh hưởng bất lợi đến quyền lợi và lợi ích của MEKOONG liên quan và đối với Ứng Dụng MEKOONG; hoặc
   3. dẫn đến việc đăng ký hoặc nộp đơn khác đối với tính hợp pháp của quyền sở hữu hoặc quyền hạn của MEKOONG đối với Ứng Dụng MEKOONG.
  5. Trừ khi được quy định rõ ràng khác đi trong ĐKSDDV này, không quy định nào trong ĐKSDDV này được xem là trao, một cách gián tiếp, trực tiếp hay ẩn ý, quyền không thay đổi hay quyền khác, bất kỳ quyền, sự cấp phép hoặc cam kết nào của MEKOONG dành cho KHÁCH HÀNG hoặc cho bất kỳ Bên BÊN THỨ BA nào.

BẢO MẬT

  1. Mỗi Bên phải bảo mật và không được tiết lộ cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào hoặc sử dụng, trực tiếp hay gián tiếp vì lợi ích của chính bên đó hoặc cá nhân, tổ chức khác (trừ khi để thực hiện các nghĩa vụ của Bên đó theo ĐKSDDV này), bất kỳ Thông Tin Bảo Mật nào được tiết lộ, truyền đạt hoặc bằng cách khác cung cấp cho Bên Nhận Thông Tin bởi Bên Tiết Lộ hoặc đại diện thay mặt cho Bên Tiết Lộ. Điều này không áp dụng cho bất kỳ Thông Tin Bảo Mật nào mà tại thời điểm tiết lộ, công khai hoặc được cung cấp theo cách khác bởi Bên Tiết Lộ, Thông Tin Bảo Mật đó đã được công khai và sẽ ngừng áp dụng với bất kỳ thông tin nào mà sau đó sẽ được công khai trừ trường hợp việc thông tin công khai này là kết quả của việc vi phạm nghĩa vụ bảo mật của Bên Nhận Thông Tin.
  2. Các Bên đồng ý rằng KHÁCH HÀNG sẽ không tiết lộ cho bất kỳ ai về bất kỳ đề xuất, điều khoản và điều kiện nào, các thỏa thuận tài chính, và bất kỳ nội dung nào khác liên quan đến các vấn đề được quy định trong ĐKSDDV này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của MEKOONG.
  3. Bên Nhận Thông Tin có thể tiết lộ Thông Tin Bảo Mật cho:
   1. các giám đốc và nhân viên của Bên Nhận Thông Tin trong mức độ mà công việc của họ yêu cầu họ phải được tiếp cận Thông Tin Bảo Mật đó, với điều kiện rằng Bên Nhận Thông Tin sẽ hướng dẫn các giám đốc và nhân viên của họ phải giữ bảo mật Thông Tin Bảo Mật đó và không được sử dụng Thông Tin Bảo Mật đó vào bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ của họ một cách phù hợp; và
   2. các bên kiểm toán viên, luật sư và các nhà tư vấn chuyên môn được thuê ngoài của Bên Nhận Thông Tin, và Bên Nhận Thông Tin sẽ đảm bảo rằng những người được tiết lộ thông tin cũng đã bị ràng buộc theo nghĩa vụ hợp đồng đối với quy định của điều khoản này bằng cách xây dựng các quy định bảo mật tương ứng trong các hợp đồng dịch vụ hoặc hợp đồng khác được ký kết với các cá nhân, tổ chức này.
  4. Các nghĩa vụ bảo mật này sẽ duy trì hiệu lực vô thời hạn kể cả sau khi Hợp Đồng MEKOONG for Work đã hết hạn hoặc chấm dứt, ngoại trừ và cho đến khi Thông Tin Bảo Mật trở thành thông tin công khai.

BẤT KHẢ KHÁNG

  1. Không Bên nào phải chịu trách nhiệm với Bên còn lại hoặc bị coi là vi phạm ĐKSDDV này vì lý do Bên đó chậm trễ hay không thực hiện được bất kỳ nghĩa vụ nào của mình theo ĐKSDDV này, nếu sự chậm trễ hay việc không thực hiện được đó là do một sự kiện Bất Khả Kháng, với điều kiện là Bên đó sẽ:
   1. ngay khi có thể, gửi thông báo bằng văn bản cho Bên còn lại về chi tiết sự kiện Bất Khả Kháng, mức độ ảnh hưởng và lý do mà Bên đó không thể hoàn thành hay thực hiện các nghĩa vụ của mình và dự kiến thời gian mà Bên đó bị gián đoạn không thể thực hiện hoặc hoàn thành được các nghĩa vụ của mình; và
   2. ngay lập tức tiến hành và tiếp tục thực hiện tất cả các hành động trong khả năng của mình nhằm giảm thiểu thời gian ảnh hưởng và hậu quả của sự kiện Bất Khả Kháng đối với Bên đó.

MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

   1. Việc bất kỳ Bên nào, tại bất kỳ thời điểm nào, không thực thi được bất kỳ quy định nào của ĐKSDDV này và Hợp Đồng MEKOONG for Work sẽ không được hiểu là việc miễn trừ bất kỳ quyền hay phương cách khắc phục nào theo đó và cũng không ảnh hưởng theo bất kỳ cách nào đến giá trị pháp lý của ĐKSDDV này và Hợp Đồng MEKOONG for Work hoặc bất kỳ phần nào của ĐKSDDV này và Hợp Đồng MEKOONG for Work. Không có sự miễn trừ nào có hiệu lực trừ khi được lập thành văn bản và việc miễn trừ một vi phạm của ĐKSDDV này và/ hoặc Hợp Đồng MEKOONG for Work sẽ không có nghĩa là miễn trừ bất kỳ vi phạm nào trước đó hoặc sau này.

HIỆU LỰC TỪNG PHẦN

   1. Nếu bất kỳ phần nào của ĐKSDDV này và/hoặc Hợp Đồng MEKOONG for Work trở nên vô giá trị hoặc không thể thi hành được vì bất kỳ lý do nào thì giá trị và tính khả thi của phần còn lại của ĐKSDDV này và/hoặc Hợp Đồng MEKOONG for Work sẽ không bị phương hại hoặc bị ảnh hưởng.
   2. Nếu một phán quyết hay lệnh cuối cùng của bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào, hay bất kỳ ủy ban hoặc cơ quan chính phủ hoặc cơ quan nào có thẩm quyền quản lý đối với bất kỳ Bên nào khiến cho ĐKSDDV này và/ hoặc Hợp Đồng MEKOONG for Work hoặc bất kỳ phần nào của ĐKSDDV này và/ hoặc Hợp Đồng MEKOONG for Work không thể thực hiện được một cách hợp pháp, cả hai Bên sẽ ngay lập tức nỗ lực hợp lý để thỏa thuận các điều chỉnh đối với ĐKSDDV này và/hoặc Hợp Đồng MEKOONG for Work nhằm tuân thủ phán quyết hoặc lệnh đó.

ĐIỀU CHỈNH

   1. MEKOONG bảo lưu quyền điều chỉnh hoặc sửa đổi ĐKSDDV và sẽ thông báo các điều chỉnh cho KHÁCH HÀNG theo từng thởi điểm.
   2. Bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện được áp dụng bởi KHÁCH HÀNG sẽ không là một phần của ĐKSDDV này trừ trường hợp MEKOONG đồng ý rõ ràng bằng văn bản.

KHÔNG CÓ QUAN HỆ HỢP DANH

   1. Không điều nào trong ĐKSDDV này được hiểu là tạo thành quan hệ hợp danh hoặc liên doanh giữa hai Bên hoặc làm cho một Bên trở thành đại lý của Bên còn lại vì bất kỳ mục đích gì và không Bên nào có quyền ràng buộc Bên còn lại mà không có sự đồng ý trước bằng bản của Bên còn lại.

THÔNG BÁO

   1. Bất kỳ thông báo nào theo ĐKSDDV này gửi cho một Bên đều phải được lập bằng văn bản và phải được gửi trực tiếp hoặc bằng thư trả trước, thư bảo đảm hoặc có báo phát, hoặc bằng thư điện tử tới địa chỉ như sau:
    1. https://mekoong.com/
    2. https://www.facebook.com/mekoongcompany
    3. https://g.page/mekoong?we

Đến địa chỉ và/hoặc email và người nhận do KHÁCH HÀNG đăng ký tại thời điểm ký kết Hợp Đồng MEKOONG for Work.

   1. Một thông báo được coi là đã nhận, tại thời điểm nhận thư nếu giao thư trực tiếp; vào ngày nhận thư theo quy trình gửi thư thông thường nếu được gửi theo đường bưu điện; hoặc vào thời điểm truyền thư nếu được gửi bằng thư điện tử.

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VÀ LUẬT ĐIỀU CHỈNH

   1. KHÁCH HÀNG sẽ gửi thông báo cho MEKOONG trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ ngày có vấn đề xảy ra và phát sinh khiếu nại.
   2. Các Bên đồng ý rằng Các Bên sẽ nỗ lực hết mình để giải quyết bất kỳ tranh chấp hoặc bất đồng nào phát sinh liên quan đến ĐKSDDV này hoặc việc thực hiện hoặc xây dựng các thỏa thuận theo ĐKSDDV này hoặc bất kỳ vấn đề hoặc sự việc nào có liên quan đến ĐKSDDV này, dưới bất kỳ hình thức nào, hoặc quyền, nghĩa vụ hoặc trách nhiệm của Các Bên theo hoăc có liên quan đến ĐKSDDV này.
   3. Trong trường hợp bất kỳ tranh chấp nào không giải quyết được bằng thương lượng trong vòng chín mươi (90) ngày kể từ ngày MEKOONG nhận được khiếu nại, Các Bên đồng ý sẽ gửi tranh chấp đến giải quyết tại tòa án nhân dân có thẩm quyền.
   4. ĐKSDDV này được giải thích và điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam, không xét đến lựa chọn hoặc mâu thuẫn giữa các quy định của pháp luật của bất kỳ quốc gia nào.

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

   1. ĐKSDDV này sẽ có hiệu lực kể từ ngày được ban hành và sẽ có giá trị ràng buộc đối với KHÁCH HÀNG tại thời điểm ký kết Hợp Đồng MEKOONG for Work có liên quan.
   2. Trong phạm vi được cho phép trong ĐKSDDV này, ĐKSDDV này và tất cả các phụ lục đính kèm đã bao gồm tất cả các điều kiện và điều khoản liên quan đến các vấn đề được quy định trong ĐKSDDV này và thay thế tất cả thỏa thuận và cam kết giữa Các Bên, cho dù bằng lời nói hoặc bằng văn bản trước đó. Các phụ lục của ĐKSDDV này cấu thành phần không thể tách rời của ĐKSDDV này và là một phần của ĐKSDDV này khi được dẫn chiếu đến.
   3. ĐKSDDV này được lập bằng tiếng Anh và tiếng Việt có giá trị như nhau. Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản tiếng Việt, bản tiếng Việt sẽ có giá trị ưu tiên áp dụng.

Lập ngày 02 tháng 02 năm 2020

ĐIỀU KHOẢN CHUNG VỀ NGHĨA VỤ THANH TOÁN

 1. KHÁCH HÀNG đồng ý rằng mọi Phí Sử Dụng Dịch Vụ mà MEKOONG tính phí với KHÁCH HÀNG do việc sử dụng các dịch vụ được quy định trong ĐKSDDV này của ĐỐI TÁC KHÁCH HÀNG đều sẽ không được hoàn trả và luôn được áp dụng tại mọi thời điểm sau khi ĐỐI TÁC KHÁCH HÀNG đã hoàn thành hành trình đặt trên Ứng Dụng MEKOONG.
 2. KHÁCH HÀNG sẽ thông qua Tài Khoản này cung cấp danh sách ĐỐI TÁC KHÁCH HÀNG cùng với tất cả các thông tin cần thiết để sử dụng Dịch Vụ Ứng Dụng. Danh sách ĐỐI TÁC KHÁCH HÀNG có thể được sửa đổi bởi KHÁCH HÀNG tại từng thời điểm trên MEKOONG.
 3. KHÁCH HÀNG có quyền truy cập vào Tài Khoản để kiểm tra và tải về Báo Cáo Tháng sẽ được hiển thị trên MEKOONG.
 4. KHÁCH HÀNG phải đảm bảo thanh toán tất cả khoản tiền còn tồn đọng vào hoặc trước ngày đến hạn tương ứng được quy định theo cách tính nêu trên từ các nguồn thu hợp pháp và sẽ phải thanh toán mà không được quyền yêu cầu bồi thường ngược lại hoặc yêu cầu trừ nợ, chiết khấu hoặc khấu trừ bất kỳ phần tiền nào dưới bất kỳ hình thức nào đối với các khoản phải thanh toán đó.
 5. Trong trường hợp xảy ra bất kỳ tranh chấp nào giữa KHÁCH HÀNG và ĐỐI TÁC KHÁCH HÀNG, KHÁCH HÀNG phải ngay lập tức thông báo cho MEKOONG bằng văn bản và phải thanh toán đầy đủ bất kỳ khoản tiền nào đang đến hạn ngay cả khi tranh chấp đang được giải quyết.
 6. KHÁCH HÀNG có nghĩa vụ phải thực hiện các khoản thanh toán này đầy đủ & đúng thời hạn quy định trong Hợp đồng bất kể:
   • KHÁCH HÀNG có thể có tranh chấp về quyền hạn của ĐỐI TÁC KHÁCH HÀNG trong việc chi trả Sử Dụng Dịch Vụ, hoặc thẩm quyền của bất kỳ ai trong việc sử dụng một Công Cụ Cho Phép & Tính Cước để chi trả một khoản phí bằng chi phí của KHÁCH HÀNG;
   • sự tồn tại của bất kỳ tranh chấp nào giữa một Bên cung cấp dịch vụ và KHÁCH HÀNG hoặc bất kỳ ĐỐI TÁC KHÁCH HÀNG nào; hoặc
   • liên quan đến phí hoặc bất kỳ lý do nào khác.

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN 

THANH TOÁN TRẢ SAU

  1. Đặt Cọc
   • Để bảo đảm thực hiện ĐKSDDV này, KHÁCH HÀNG phải đặt cọc trước một khoản tiền trước khi bắt đầu sử dụng Dịch Vụ Ứng Dụng như một khoản bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo ĐKSDDV này (“Khoản Đặt Cọc”). Khoản Đặt Cọc sẽ được quy định cụ thể trong Hợp Đồng MEKOONG for Work.
   • Khoản Đặt Cọc sẽ được điều chỉnh phụ thuộc vào Phí Sử Dụng Thực Tế do KHÁCH HÀNG sử dụng tùy thuộc vào quyết định của MEKOONG hoặc việc thanh toán trễ hạn của KHÁCH HÀNG. Để tránh hiểu nhầm, trong suốt thời hạn của Hợp Đồng MEKOONG for Work, MEKOONG bảo lưu quyền, nhưng không phải nghĩa vụ, yêu cầu KHÁCH HÀNG cung cấp cho MEKOONG một khoản tiền bổ sung đối với Khoản Đặt Cọc (“Khoản Đặt Cọc Bổ Sung”) được tính dựa trên Phí Sử Dụng Dịch Vụ thực tế của hai tháng gần nhất trước thời điểm yêu cầu khoản tiền bổ sung (“Yêu Cầu Bổ Sung”). Yêu Cầu Bổ Sung này, theo toàn quyền quyết định của MEKOONG, được lập thành văn bản hoặc thư điện tử cho KHÁCH HÀNG. KHÁCH HÀNG phải thanh toán toàn bộ Khoản Đặt Cọc Bổ Sung cho MEKOONG trong vòng bảy (7) ngày làm việc kể từ ngày Yêu Cầu Bổ Sung..
   • Khoản Đặt Cọc và Khoản Đặt Cọc Bổ Sung (khi áp dụng) sẽ được hoàn lại cho KHÁCH HÀNG, không tính lãi, tại thời điểm chấm dứt Hợp Đồng MEKOONG for Work sau khi cấn trừ tất cả các khoản tiền chưa được thanh toán bởi KHÁCH HÀNG (nếu có). MEKOONG sẽ hoàn trả khoản tiền đặt cọc đã nêu trong Hợp đồng dịch vụ trong vòng 15 ngày sau khi Khách hàng hoàn tất thanh toán các khoản phải thanh toán cho MEKOONG.
  1. Danh sách Nhân viên KHÁCH HÀNG

Trong vòng (10) ngày kể từ ngày của Hợp Đồng MEKOONG for Work, KHÁCH HÀNG sẽ được MEKOONG cung cấp Công Cụ Cho Phép & Thanh Toán hoặc nhân viên được MEKOONG chỉ định để hỗ trợ KHÁCH HÀNG đăng ký & kích hoạt truy cập vào Tài Khoản trên MEKOONG TECH. Thông qua tài khoản này, KHÁCH HÀNG sẽ cung cấp Dữ liệu cá nhân cần thiết của để sử dụng tài khoản MEKOONG for Work trên ứng dụng MEKOONG. Danh sách có thể điều chỉnh theo KHÁCH HÀNG từng thời điểm.

  1. Điều khoản thanh toán
   1. Mọi thanh toán đến hạn của Phí Sử Dụng Dịch Vụ đối với các dịch vụ được quy định trong ĐKSDDV này được sử dụng thông qua Ứng Dụng MEKOONG sẽ được thanh toán cho MEKOONG theo cách thức được quy định trong ĐKSDDV này.
   2. Tất cả các khoản thanh toán của đợt Báo Cáo Tháng sẽ được MEKOONG phát hành hóa đơn tài chính tính Phí Sử Dụng Dịch Vụ trong vòng ba (03) Ngày Làm Việc kể từ ngày của Báo Cáo Tháng. Để tránh hiểu nhầm, việc chậm phát hành hóa đơn sẽ không được xem là một việc từ bỏ phí được tính bởi MEKOONG.
   3. KHÁCH HÀNG phải thanh toán cho MEKOONG trong thời hạn quy định tại Hợp đồng kể từ ngày nhận được hóa đơn tài chính Để tránh hiểu nhầm, trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến Phí Sử Dụng Dịch Vụ của ĐKSDDV này, KHÁCH HÀNG sẽ thanh toán toàn bộ hóa đơn của Báo Cáo Tháng đang tranh chấp có liên quan trong thời gian chờ đợi giải quyết khoản tiền tranh chấp.
   4. KHÁCH HÀNG thanh toán cho MEKOONG vào tài khoản ngân hàng của MEKOONG như được thông báo bởi MEKOONG tại từng thời điểm.
   5. KHÁCH HÀNG đồng ý thanh toán cho MEKOONG đầy đủ và tất cả Phí Sử Dụng Dịch Vụ phải trả do việc sử dụng các dịch vụ được cung cấp theo ĐKSDDV này được ghi nhận trên Tài Khoản đã được kích hoạt trên MEKOONG TECH theo chỉ thị của KHÁCH HÀNG. KHÁCH HÀNG phải chịu trách nhiệm thanh toán toàn bộ Phí Sử Dụng Dịch Vụ đến hạn trên Tài Khoản bất kể việc sử dụng dịch vụ đó có được KHÁCH HÀNG cho phép hay không. Để tránh nhầm lẫn, MEKOONG sẽ không cần phải yêu cầu bất kỳ Nhân Viên KHÁCH HÀNG nào bồi thường trước khi yêu cầu KHÁCH HÀNG thanh toán. Chỉ có phí dịch vụ được thanh toán theo hình thức thanh toán bằng thẻ tín dụng trên Ứng Dụng MEKOONG mới được thể hiện trong hóa đơn tài chính do MEKOONG phát hành.
   6. Trong phạm vi cho phép của pháp luật, thuế, quyết định của cấp có thẩm quyền, MEKOONG sẽ phát hành hóa đơn cho KHÁCH HÀNG gồm tất cả các Phí Sử dụng dịch vụ trong tháng đã phát sinh khi sử dụng thẻ thanh toán theo phương thức này. Để tránh hiểu lầm, các hóa đơn thuế của MEKOONG sẽ chỉ bao gồm các Phí sử dụng dịch vụ phát sinh được thanh toán qua thẻ tín dụng trên úng dụng MEKOONG.
   7. Trong trường hợp KHÁCH HÀNG chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán, MEKOONG có quyền yêu cầu KHÁCH HÀNG thanh toán tiền lãi tính trên số tiền chậm thanh toán đó theo lãi suất nợ quá hạn đối với tài khoản tín dụng tại thời điểm áp dụng được quy định bởi Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tại thời điểm thanh toán tương ứng với thời gian chậm trả và tạm ngừng thực hiện Hợp Đồng cho đến khi được thanh toán đủ. Không ảnh hưởng đến các quy định khác của ĐKSDDV này, trong trường hợp việc thanh toán chậm quá bảy (07) ngày kể từ ngày hết thời hạn thanh toán, MEKOONG có quyền tạm dừng hoặc chấm dứt thực hiện Hợp Đồng MEKOONG for Work và KHÁCH HÀNG phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ thanh toán của mình cũng như bồi thường thiệt hại (nếu có).

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

2 THANH TOÁN BẰNG THẺ TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP

  1. Phương thức kích hoạt thanh toán bằng thẻ tín dụng doanh nghiệp
   1. KHÁCH HÀNG sẽ đăng ký trực tuyến thẻ tín dụng doanh nghiệp của KHÁCH HÀNG để thanh toán Phí Sử Dụng Dịch Vụ sẽ được sử dụng bởi ĐỐI TÁC KHÁCH HÀNG. Tất cả các thông tin được cung cấp cho MEKOONG (trong trường hợp áp dụng) sẽ tuân thủ theo Thông Báo Về Quyền Riêng Tư Người Dùng tại https://www. MEKOONG.ME/vn/chinhsach/. Việc đăng ký thẻ tín dụng để thanh toán sẽ có áp dụng khoản phí tạm giữ xác nhận một lần duy nhất.
   2. Phí sử dụng dịch vụ phát sinh từ việc sử dụng các dịch vụ ứng dụng MEKOONG bởi nhân viên của KHÁCH HÀNG theo ĐKSDDV sẽ được khấu trừ vào tài khoản thẻ tín dụng của KHÁCH HÀNG đã đăng ký và được xem là đã được thanh toán trước.
   3. Trong vòng ba (03) ngày kể từ ngày của Hợp Đồng MEKOONG for Work, KHÁCH HÀNG sẽ được MEKOONG cung cấp Công Cụ Cho Phép & Thanh Toán để KHÁCH HÀNG đăng ký & kích hoạt truy cập vào Tài Khoản trên MEKOONG TECH
  2. Hóa đơn

Trong phạm vi cho phép của pháp luật, thuế, quyết định của cấp có thẩm quyền, MEKOONG sẽ phát hành hóa đơn cho KHÁCH HÀNG gồm tất cả các Phí Sử dụng dịch vụ trong tháng đã phát sinh khi sử dụng thẻ thanh toán theo phương thức này. Để tránh hiểu lầm, các hóa đơn thuế của MEKOONG sẽ chỉ bao gồm các Phí sử dụng dịch vụ phát sinh được thanh toán qua thẻ tín dụng trên ứng dụng MEKOONG.