Bộ đồ ăn 09 sản phẩm – Jasmine – Tích Tuyết Thảo Quà Tặng Gốm Sứ