Nhà Hàng - Khách Sạn CK

Bình Đựng Sốt 295ml – G027

Liên hệ đặt hàng
MUA NGAY

Nhà Hàng - Khách Sạn CK

Bình Gia Vị 235ml – TA008PL

Liên hệ đặt hàng
MUA NGAY

Nhà Hàng - Khách Sạn CK

Bình Gia Vị 320ml – TA009PL

Liên hệ đặt hàng
MUA NGAY

Nhà Hàng - Khách Sạn CK

Bình Gia Vị 350ml – TA007PL

Liên hệ đặt hàng
MUA NGAY

Nhà Hàng - Khách Sạn CK

Bình Gia Vị 450ml – TA010PL

Liên hệ đặt hàng
MUA NGAY

Nhà Hàng - Khách Sạn CK

Bình Hoa 16cm – V002 sứ CK

39.120 VNĐ
MUA NGAY

Nhà Hàng - Khách Sạn CK

Bình Hoa Nhỏ 11.5cm – V003 sứ CK

39.120 VNĐ
MUA NGAY

Nhà Hàng - Khách Sạn CK

Bình Hoa Nhỏ 13cm – V001

Liên hệ đặt hàng
MUA NGAY

Nhà Hàng - Khách Sạn CK

Bình Không Chữ 140ml – TA006PL sứ CK

45.000 VNĐ
MUA NGAY

Nhà Hàng - Khách Sạn CK

Bình Sữa (G) 150ml – G32

Liên hệ đặt hàng
MUA NGAY

Nhà Hàng - Khách Sạn CK

Bình Sữa (G) 165ml – G26

Liên hệ đặt hàng
MUA NGAY

Nhà Hàng - Khách Sạn CK

Bình Sữa (G) 240ml – G014

Liên hệ đặt hàng
MUA NGAY